موعود در ادیان قسمت دوم موعود درآیین مسیحیت

موعود در ادیان قسمت دوم موعود درآیین مسیحیت
بهمن 3, 1401
262 بازدید

متن تحقیق موعود در ادیان قسمت دوم موعود در آئین مسیحیت پیامبر آیین مسحیت ، حضرت عیسی (ع)با تولدی معجزه آسا پا به جهان نهاد.با آنکه مسیحیت مثل سایرادیان زنده جهان از آسیا نشات گرفت اما ازجهت گسترش تاریخی و دایره نفوذ این دین به طور عمده در مغرب زمین شیوع یافت. کتاب مقدس مسیحیان […]

متن تحقیق

موعود در ادیان قسمت دوم موعود در آئین مسیحیت

پیامبر آیین مسحیت ، حضرت عیسی (ع)با تولدی معجزه آسا پا به جهان نهاد.با آنکه مسیحیت مثل سایرادیان زنده جهان از آسیا نشات گرفت اما ازجهت گسترش تاریخی و دایره نفوذ این دین به طور عمده در مغرب زمین شیوع یافت.

کتاب مقدس مسیحیان دارای دو بخش است؛ عهد جدید و عهد عتیق . علت این نام گذاری این است که مسیحیان معتقدند خدا با انسان دو پیمان بسته یکی پیمان کهن به وسیله پیامبران پیش از حضرت عیسی و دیگری پیمان نو توسط خدای متجلی یعنی عیسی مسیح

عهد جدید از نظرموضوع به چهار بخش تقسیم می شود

۱-اناجیل

۲-اعمال رسولان نوشته لوقا

۳-نامه های رسولان، که مشتمل بر۲۱نامه است

۴-مکاشفه یوحنای رسول

کلمه اناجیل در زبان یونانی به معنای مژده است مژده به فرا رسیدن ملکوت آسمان یا پیمان تازه،.گروه زیادی از یاران و پیروان حضرت عیسی به نوشتن سیره ی آن حضرت اقدام کردند و نوشته های به وجود آوردند که بعدا به آنها انجیل گفتند و اندک اندک چهار انجیل از آن ها مشهور شد.انجیل های کنونی که به نام نویسنده های آن معروف اند عبارت اند از:

۱-انجیل متّی(سیره و مواعظ مسیح با اشاره به پیشگوی های عهد عتیق)

۲-انجیل مُرقس(قدیمی ترین و کوتاه ترین کتاب سیره و مواعظ مسیح

۳-انجیل لوقا(سیره و مواعظ مسیح با تکیه بر جزئیات)

۴-انجیل یوحنّا(متاخرترین کتاب سیره و مواعظ مسیح با تاکید برما فوق بشر بودن او)

بنا بر اعتقاد مسیحیان آخرین نجات دهنده و تسلی دهنده همان عیسی مسیح است که بار دیگر زنده خواهد شد وجهان را از فساد و تباهی نجات خواهد داد:

«لیکن شنیده و دانستیم که این مرد به راستی مسیح است و خلاص کننده عالم»[۱]

اما درعهد جدید وعده آمدن شخصی به جزء حضرت عیسی مسیح نیز آمده است که او تسلی دهنده دیگری است که مسیح از خدا(پدر)برای امتش درخواست می کند و خدا به او عطا می کند تا همیشه با ایشان باشد جهان او را نمی بیند و او را نمی شناسد ولی آنان که به مسیح ایمان دارند او را می شناسند و می بینند.

بیشتر نوید های انجیل به تعبیر«پسرانسان»است.این تعبیر طبق نوشته مسترهاکس آمریکایی پیش از ۸۰ بار درانجیل و ملحقات آن تکرار شده که فقط ۳۰مورد آن با حضرت عیسی قابل تطبیق است و آن ۵۰ مورد دیگر ازنجات دهنده ای سخن می گوید که درآخرالزمان ظهور خواهد کرد و حضرت عیسی با او خواهد آمد و او را جلال خواهد داد و از ساعت و روز ظهور او کسی جزءخدا اطلاع ندارد.