موعود در ادیان قسمت دوم موعود درآیین مسیحیت

موعود در ادیان قسمت دوم موعود درآیین مسیحیت
بهمن 3, 1401
8 بازدید

متن تحقیق موعود در ادیان قسمت دوم موعود در آئین مسیحیت پیامبر آیین مسحیت ، حضرت عیسی (ع)با تولدی معجزه آسا پا به جهان نهاد.با آنکه مسیحیت مثل سایرادیان زنده جهان از آسیا نشات گرفت اما ازجهت گسترش تاریخی و دایره نفوذ این دین به طور عمده در مغرب زمین شیوع یافت. کتاب مقدس مسیحیان […]

متن تحقیق

موعود در ادیان قسمت دوم موعود در آئین مسیحیت

پیامبر آیین مسحیت ، حضرت عیسی (ع)با تولدی معجزه آسا پا به جهان نهاد.با آنکه مسیحیت مثل سایرادیان زنده جهان از آسیا نشات گرفت اما ازجهت گسترش تاریخی و دایره نفوذ این دین به طور عمده در مغرب زمین شیوع یافت.

کتاب مقدس مسیحیان دارای دو بخش است؛ عهد جدید و عهد عتیق . علت این نام گذاری این است که مسیحیان معتقدند خدا با انسان دو پیمان بسته یکی پیمان کهن به وسیله پیامبران پیش از حضرت عیسی و دیگری پیمان نو توسط خدای متجلی یعنی عیسی مسیح

عهد جدید از نظرموضوع به چهار بخش تقسیم می شود

۱-اناجیل

۲-اعمال رسولان نوشته لوقا

۳-نامه های رسولان، که مشتمل بر۲۱نامه است

۴-مکاشفه یوحنای رسول

کلمه اناجیل در زبان یونانی به معنای مژده است مژده به فرا رسیدن ملکوت آسمان یا پیمان تازه،.گروه زیادی از یاران و پیروان حضرت عیسی به نوشتن سیره ی آن حضرت اقدام کردند و نوشته های به وجود آوردند که بعدا به آنها انجیل گفتند و اندک اندک چهار انجیل از آن ها مشهور شد.انجیل های کنونی که به نام نویسنده های آن معروف اند عبارت اند از:

۱-انجیل متّی(سیره و مواعظ مسیح با اشاره به پیشگوی های عهد عتیق)

۲-انجیل مُرقس(قدیمی ترین و کوتاه ترین کتاب سیره و مواعظ مسیح

۳-انجیل لوقا(سیره و مواعظ مسیح با تکیه بر جزئیات)

۴-انجیل یوحنّا(متاخرترین کتاب سیره و مواعظ مسیح با تاکید برما فوق بشر بودن او)

بنا بر اعتقاد مسیحیان آخرین نجات دهنده و تسلی دهنده همان عیسی مسیح است که بار دیگر زنده خواهد شد وجهان را از فساد و تباهی نجات خواهد داد:

«لیکن شنیده و دانستیم که این مرد به راستی مسیح است و خلاص کننده عالم»[۱]

اما درعهد جدید وعده آمدن شخصی به جزء حضرت عیسی مسیح نیز آمده است که او تسلی دهنده دیگری است که مسیح از خدا(پدر)برای امتش درخواست می کند و خدا به او عطا می کند تا همیشه با ایشان باشد جهان او را نمی بیند و او را نمی شناسد ولی آنان که به مسیح ایمان دارند او را می شناسند و می بینند.

بیشتر نوید های انجیل به تعبیر«پسرانسان»است.این تعبیر طبق نوشته مسترهاکس آمریکایی پیش از ۸۰ بار درانجیل و ملحقات آن تکرار شده که فقط ۳۰مورد آن با حضرت عیسی قابل تطبیق است و آن ۵۰ مورد دیگر ازنجات دهنده ای سخن می گوید که درآخرالزمان ظهور خواهد کرد و حضرت عیسی با او خواهد آمد و او را جلال خواهد داد و از ساعت و روز ظهور او کسی جزءخدا اطلاع ندارد.