معنویت پس از ظهور

معنویت پس از ظهور
بهمن 3, 1401
26 بازدید

متن تحقیق معنویت پس از ظهور درحکومت حضرت مهدی(عج)مردم به گونه بی سابقه ای به معنویت روی می آورندودرهمه جاآوای اسلام طنین اندازاست وآثارمذهبی تجلی می کنند.به تعبیربرخی روایات اسلام درهرخانه کوخ وچادری رخنه می کند.چنان چه گرماوسرما درآن نفوذمی نمایددرچنین شرایطی استقبال وپذیرش مردم به مظاهر وشعارهای دینی بی سابقه خواهد بوداستقبال مردم ازقرآن.نمازجماعت.نمازجمعه.چشمگیرخواهدشد […]

متن تحقیق

معنویت پس از ظهور

درحکومت حضرت مهدی(عج)مردم به گونه بی سابقه ای به معنویت روی می آورندودرهمه جاآوای اسلام طنین اندازاست وآثارمذهبی تجلی می کنند.به تعبیربرخی روایات اسلام درهرخانه کوخ وچادری رخنه می کند.چنان چه گرماوسرما درآن نفوذمی نمایددرچنین شرایطی استقبال وپذیرش مردم به مظاهر وشعارهای دینی بی سابقه خواهد بوداستقبال مردم ازقرآن.نمازجماعت.نمازجمعه.چشمگیرخواهدشد ومساجدکنونی وحتی مساجدی که درآینده ساخته می شودبرطرف کننده نیازهای آنها نخواهدبود.آن چه درروایت است مبنی براین که دریک مسجددوازده بارنمازجماعت خوانده می شود.دلیل روشنی براندازه پذیرش مردم نسبت به معنویت ومظاهردینی است.                                                      امام صادق(ع)می فرماید:(خانه های کوفه به رودکربلاوحیره متصل می شود.به گونه ای که فردنمازگزارروزجمعه برای شرکت درنمازجمعه سواربرمرکبی تیزرو میشود ولی بدان نمی رسد.)درپاره ای روایات سخن از زدوده شدن کینه های بندگان واصلان منحرفان وفاسدان وازبین رفتن حرص وطمع پدیدارشدن بی نیازی درانسان ها وبالاخره رشدمعنویت به میان آمده است.                               رسول خدا(ص)می فرماید(خداوندمهدی(عج)رامی فرستدبه وسیله اوعظمت رابه دین بازمیگرداند…. درآن روزگارکسی برکره خاکی نیست چزآن که ذکر(لااله الاالله)برزبان

معنویت پیش ازظهور

سست شدن بنیان خانواده خویشاوندی دوستی وسردی عواطف  انسانی بی مهری ازویژگی های بارز آخرالزمان است.رسول گرامی اسلام(ص)وضعیت آن روزگاررا ازنظرعاطفی چنین بیان می کند(درآن زمان بزرگتران به زیردستان وکوچکتران رحم نمی کنندوقوی برضعیف ترحم نه می نمایددرآن هنگام خداوند به او اذن قیام می دهد.)نیز می فرمایند(قیامت برپانمی شودتاکه زمانی فرارسدکه مردی ازشدد فقر به اقوام وبستگان خودمراجعه کندوآنان را به خویشاوندی قسم دهد تابلکه به اوکمک کنند ولی چیزی به او نمی دهندهمسایه ازهمسایه خود کمک می خواهد واورا به حق همسایگی قسم می دهد ولی همسایه کمکش نمی کند.)درآن روزگارفسادوبی بندوباری اخلاقی به طور گسترده ای گسترش می یابد. .محمدبن مسلم می گویدبه امام باقرعرض کردم ای فرزند رسول خدا قائم شما کی ظهور می کند امام فرمود(هنگامی مردان خودراشبیه زنان کنندوزنان شبیه مردان شوندآن گاه مردان به مردان وزنان به زنان اکتفا کنند.