مرکزحکومت حضرت

مرکزحکومت حضرت
بهمن 3, 1401
23 بازدید

متن تحقیق مرکزحکومت حضرت کوفه پس ازظهورحضرت مهدی(عج)موقعیت ویژه ای می یابدچون طبق روایاتِ رسیده ازامامان  معصوم(ع)آنجا مرکزحکومت عادلانه وجهانی اسلام وپایتخت دولت او خواهدشد. امام علی (ع)ضمن بیانی پیرامون ظهورحضرت مهدی(عج)فرمود(…..سپس به کوفه روی می آورد که قرارگاه ومنزل او است)(تفسیر عیاشی ج۱ص۶۶)                                                                                           مفضل به امام صادق(ع)گفت سرورم آیا همه مومنان راستین درعصر ظهور […]

متن تحقیق

مرکزحکومت حضرت

کوفه پس ازظهورحضرت مهدی(عج)موقعیت ویژه ای می یابدچون طبق روایاتِ رسیده ازامامان  معصوم(ع)آنجا مرکزحکومت عادلانه وجهانی اسلام وپایتخت دولت او خواهدشد. امام علی (ع)ضمن بیانی پیرامون ظهورحضرت مهدی(عج)فرمود(…..سپس به کوفه روی می آورد که قرارگاه ومنزل او است)(تفسیر عیاشی ج۱ص۶۶)                                                                                           مفضل به امام صادق(ع)گفت سرورم آیا همه مومنان راستین درعصر ظهور قائم درکوفه خواهند زیست؟حضرت فرمود:آری…همه درکوفه باپیرامون آن خواهند بودوکوفه ارزشی خواهد یافت که هرمتراززمین آن ازمرزدوهزاردرهم خواهدگذشت ومردم باایمان هنگامی که قائم(عج)واردشهر کوفه شدوآنجا مرکزحکومت عادلانه جهانی اوگردید دوست می دارند درآنجاباشندوهمواره دل های ایمان آورندگان درآنجااست)امام مجتبی(ع)دراین مورد فرمود(جای یک قدم درکوفه برای من دوست داشتنی ترازخانه ای درمدینه است.)امام صادق(ع)فرمود(هنگامی که قائم قیام کندکوفه را پایگاه عدالت خودقرارمی دهدوآنجا چنان گسترش پیدامی کندکه خانه های کوفه به شهرکربلامی رسد.) ونیزفرمود(پایتخت آن حضرت کوفه خواهد بودومرکزقضاوت اومسجد جامع کوفه ومرکزاصلی بیت المال مسجد سهله درنزدیکی کوفه است